Chovateľská stanica Veselý Dvor ponúka na predaj štenatá
Chovateľská stanica Al-Mira de Brie ponúka na predaj štenatá
Toggle Bar
Zápisnica z členskej schôdze Briard Klubu Slovenska zo dňa 13.10.2018, Malý Lapáš

Prítomní: 6 (príloha č.1 Prezenčná listina)
Program:  1./ Správa poradkyne chovu /príloha č.2/ p.Kopčoková
              2./ Správa o činnosti klubu /príloha č.3/ p.Kopčoková
              3./ Správa o hospodárení klubu /príloha č.4/ p.Rácz
              4./ Diskusia
Vyhodnotenie súťaže briard roka 2017 vo výkone a v exteriéry:
Briard roka 2017 vo výkone : Impresionante Vida Moravia Campanella -Tatiana Bieg
Briard roka 2017 v exteriéri  : Impresionante Vida Moravia Campanella -Tatiana Bieg

Návrh činnosti klubu na rok 2019 - p.Kopčoková

Nakoľko klubová výstava je pre nás pomerne stratová, je na rozhodnutí členov klubu, či budeme aj v budúcom roku usporiadavať klubovú výstavu. Predsedkyňa klubu dala hlasovať za usporiadanie výstavy.
Za konanie výstavy hlasovalo 6 členov zo 6-tich.
Za oslovenie p. Gisterek, ako rozhodkyne, hlasovalo 6 členov.
Návrh termínu konania výstavy : druhý októbrový týždeň, miesto konania Malý Lapáš
                                            Zodpovední : p.Kopčoková, p. Rácz

- Voľba nového člena výboru klubu, namiesto p. Kalamár
Jednomyselne bola zvolená p. Medovarská, do funkcie tajomníčka

- Zorganizovanie výcvikového víkendu v júni. Zodpovedný: p. Rácz

- Členská schôdza jednomyseľne schválila poplatok za bonitáciu vo výške 20 eur pre člena a pre nečlenov vo výške 40 eur, 
za pripúšťacie povolenie 5 eur (minimálne 1 mesiac vopred), v kratšom termíne 10 eur.

- Na internetovej stránke Briard klubu bude tlačivo Žiadosť o pripúšťacie povolenie.
Je potrebné upraviť internetovú stránku klubu. pridať viac fotiek. Zodpovedná: p. Kvasničková

Na záver predsedkyňa klubu p. Kopčoková poďakovala všetkým členom za účasť a členskú schôdzu ukončila.

v: Malý Lapáš                                                                       dňa: 13.10.2018